Kısa Bilgi

Vergi nedir kısa bilgiVergi nedir kısa bilgi
Vergi, devletin, mahalli idarelerin ve kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin fiyatlarına eklenerek alınan paralardır. Kamu gelirleri içerisinde en önemli yeri vergiler almaktadır. Vergi, kamu gelirlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Vergilerin kamu gelirleri içerisindeki payı yaklaşık %90’dır. Bu nedenle kamu gelirleri genelde vergi gelirleri olarak anlaşılmaktadır. Anayasamızda vergi ödevi altında 73. maddeye göre “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.” Bu maddeye göre vergi, devletin aldığı bir para olmaktan ziyade aynı zamanda her vatandaşın ödemek zorunda olduğu bir paradır. Ozaman bu açıdan verginin tanımı kişilerin, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ve kanuna bağlı kalarak ödeyeceği bir yükümlülüktür.

VERGİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Vergi devletin , kamu harcamalarını finansmanı amacı ile toplumu meydana getiren bireylerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde karşılıksız olarak ve hukuki zorunluluk altında aldığı değerdir. a. vergi devlet tarafından alınır.ülkeyi yöneten merkezi birimler dışında da verginin yerel yönetim yada vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. b. Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için ayrılır. c. Vergi meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri nispetinde alınır. d. Vergi kişiler için karşılıksız bir ödemedir e. Vrgi zorunlu bir ödemedir f. Vergi sonuç itibari ile ekonomik bir değerdir.

VERGİNİN UNSURLARI
1. Verginin alacaklısı Devletle beraber devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip, il özel idareleri belediye ve köy idareleri kamu tüzel kişileri aktif vergi süjesi olarak vergi alacaklısıdırlar 2. Vergi borçlusu Vergi ile yükümlü kılınan muhataba vergi alacaklısı denir. Vergi alacaklısı sadece ülke içinde yaşayan vatandaşlar değil yabancılar; gerçek kişiler değil kamu tüzel kişileri de olabilmektedir. 3. Zora dayanması Vergi devletin vergilendirme yetkisine dayanarak kanuni zorunluluk ile tahsil edilir. Bu zorunluluk verginin korunduğunu; tek taraflı olduğunu ve belirli kurallara göre alındığını belirtmektedir. 4. Karşılıksız olması Vergi harçtan, resimden ve kısmen şerefiyeden farklıdır yani vergi karşılıksız bir ödemedir. 5. Kamu giderlerinin karşılığı olması Temel olarak vergi; ceza zor alımı yâda kamulaştırmadan farklı olarak kamu giderlerinin karşılığı olarak tahsil edilir. Fakat verginin temel amacı dışında şu amaçlar içinde kullanılır: a. Bireyleri cezalandırmak b. Bireyleri doğru yola sevk etmek c. Herhangi bir kamu hizmetini yaptırmak d. Ekonomik dışsallık ile mücadele 6. Para ile ödenmesi Vergi daha çok para ve mal ile ödenen maddi değerlerin ifadesi olarak değerlendirilir fakat günümüzde genel geçer tanımı kamu giderlerinin mali açıdan finansmanı olarak nitelendirildiği ve mali olarak kelimelerinden para kelimesinin kast edildiği düşünülür se; vergi’nin para ile ödenilmesi kavramı ortaya çıkar.

VERGİNİN GELİŞİMİ
Tarih boyunca gerek isim gerekse yapı olarak bulunduğu devrin kazanılmış ve mevcut kuruluşlarından meydana gelmiştir. Örneğin eski roma da vergi kazanılmış savaşlarda yenik devletlerden alınan haraç niteliğinde idi. orta cağın sonlarında ise kıta avrupasında vergi ödemenin dinin bir görev olduğu düşünülmekteydi. Bu düşünce bariz olarak mutlakıyet rejiminden kaynaklandığı görülmektedir. Yeniçağın başlarında ise vergi kavramı vergi kralın mutlak haklarından sayılmakta ve vergi görevi’nin mutlak nitelik kazanması için kralın dini ve ahlaki kurallara göre harcanması gerekliliği oluşturulmuştur. Günümüzde vergi devletin kanunlar çevresinde vergilendirme yetkisine dayandırılmakta, ödeme gücü esas alınmakta ve vergide bireysel karşılık aranmaktadır. Vergiler dönem içinde yapılan vergi iadeleri ile düzeltici ayarlamalardan arındırılarak net biçimde gösterilir. Vergi tahsilinden sonra vergi yükümlüsüne yapılan geri ödemeler yalnızca, daha önce yapılan yanlış vergilendirmelere veya ilgili mevzuatına göre iade edilmesi gereken tutarlara ilişkindir. Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına dağıtılmayan vergiler, vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak kaydedilmelidir. Vergileri tahsil eden yönetim organından başka herhangi bir yönetim organına pay verilmek suretiyle dağıtılan vergilerde de vergiyi tahsil eden yönetim organının geliri olarak kaydedilerek karşılığında verilecek paylar bu amaçla bütçelerine konulacak ödeneklerden karşılanır. Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük, olarak açıklayabiliriz. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.
Vergi, Vergi Nedir, Vergi ne demek, Vergi Anlamı Nedir, Vergi Nedir Kısaca, Vergi nedir kısa bilgi,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,